آخرین محصولات
 بررسی عدالت سازمانی و شیوه های حل تعارض (بین فردی )
بررسی عدالت سازمانی و شیوه های حل تعارض (بین فردی )
 بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و
بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و
دانلود پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس وخلاقیّت ....
دانلود پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس وخلاقیّت ....
دانلود پایان نامه بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و..
دانلود پایان نامه بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و..
بررسي رابطه توانمندي روان شناختي وكيفيت زندگي كاري ..
بررسي رابطه توانمندي روان شناختي وكيفيت زندگي كاري ..
دانلود پایان نامه بررسی رابطه آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتیD با سبک‌هاي ابراز هیجان
دانلود پایان نامه بررسی رابطه آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتیD با سبک‌هاي ابراز هیجان
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌های شهر شیراز
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌های شهر شیراز
دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين مديريت دانش و بازاريابي رابطه‌مند با مديريت ارتباط با مشتري در بين كارمندان بانك‌هاي شهرستان سپيدان
دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين مديريت دانش و بازاريابي رابطه‌مند با مديريت ارتباط با مشتري در بين كارمندان بانك‌هاي شهرستان سپيدان
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین ابعادسه گانه شخصیتی عزت نفس،خودکنترلی وخودکارآمدی بامیزان خلاقیت دردبیران (مطالعه موردی: مدارس متوسطه شهرمیناب)
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین ابعادسه گانه شخصیتی عزت نفس،خودکنترلی وخودکارآمدی بامیزان خلاقیت دردبیران (مطالعه موردی: مدارس متوسطه شهرمیناب)
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایی با جهت‌گیری هدف در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایی با جهت‌گیری هدف در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان بندر شهیدرجایی
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان بندر شهیدرجایی

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات (هرمزگان)

Science and Research Branch (Hormozgan), Islamic Azad University

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی عمومی


موضوع:

بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان بندر شهیدرجایی


فایل بصورت ورد

تعداد صفحات:

118

در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید:

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان بندر شهیدرجایی در سال تحصیلی 1392-1391 اجرا گردید. روش پژوهش حاضر پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد. هم‌چنین به دلیل این‌که در این پژوهش به پیش بینی و سهم هر یک از عوامل و متغیرها پرداخته می شود، لذا همبستگی از نوع پیش بینی می باشد. از سوی دیگر روش جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کارکنان بندر شهیدرجایی شهر بندرعباس می باشد. حجم نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران تعداد 200 نفر در نظر گرفته شد که این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از پرسش نامه‌های زیر استفاده شد: پرسشنامه های شادمانی ذهنی PANAS، پرسشنامه عملکرد شغلی(ارزیابی سرپرست) و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که: مولفه عاطفه مثبت بهزیستی ذهنی، تقريباً 5.2% از واريانس کيفيت زندگي را تبيين می نماید، مولفه عاطفه منفي بهزيستي ذهني، تقريباً 1.9% از واريانس کيفيت زندگي را تبيين می نمايد، مؤلفه عاطفه مثبت بهزيستي ذهني تقريباً 5.9% از واريانس عملکرد شغلي را تبيين می نمايد، مولفه عاطفه منفي بهزيستي ذهني تقريباً 2.5% از واريانس عملکرد شغلي را تبيين می نمايد، مولفه های بهزیستی ذهنی (عاطفه مثبت و منفی) بطور همزمان مي توانند روي‌هم‌رفته تقريباً 6.1% از واريانس کيفيت زندگي را تبيين نمايند و مولفه‌های بهزیستی ذهنی (عاطفه منفی و عاطفه مثبت) به طور همزمان مي توانند روي هم رفته تقريباً 7% از واريانس عملکرد شغلی را تبيين نمايند.
کلیدواژه ها: بهزیستی ذهنی، عملکرد شغلی و کیفیت زندگی.تقديم:


این اثر را اگر قدر و منزلتی باشد تقدیم میکنم به پدر و مادر عزیزم که وجودم همه برایشان رنج بود و وجودشان برایم همه مهر.

و به بهترین و عزیزترین همراهان ،همسرم وفرزندانم که حضورشان بهترین اتفاق زندگیم است.

دستانشان را می بوسم و به خاطر محبت های بی دریغشان تا ابد به آنها مدیونم
تقدیر و تشکر


عرضه تحقیق حاضر که با استعانت از خداوند متعال به انجام رسید مرهون سروران و عزیزانی است که در طول تحقیق همراه و همیار من بوده اند. از این رو از همه آنها بویژه عزیزانی که ذیلاَ نام برده می شوند تشکر وافر دارم:

جناب آقای دکتر عبدالوهاب سماوی که بعنوان استاد راهنما با سعه صدر از ابتدا تا انتهای تحقیق با راهنمایی‌های لازم، پژوهشگر را در این توفیق علمی همراهی فرمودند.

جناب آقای دکتر اقبال زارعی که بعنوان استاد مشاور، نگارنده را در به ثمر رساندن این پژوهش مورد راهنمایی قرار دادند.

همچنین از کارکنان محترم بندر شهید رجایی بندرعباس که در تکمیل پرسشنامه تحقیق، پژوهشگر را یاری نمودند، قدردانی میکنم و ازخداوند منان برای یکایک این عزیزان توفیق روز افزون آرزومندم.


دوستانی دارم سرشار از مهر که با حضورشان در سرتاسر این مسیر، از ابتدا تا انتها، مایه دلگرمیم بوده و با همفکریها و دلسوزی های خود سختی این راه را بر من هموار کردند. دستانشان را می‌فشارم و به خاطر این محبت از آنها سپاسگزارم.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسأله 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 4

1-4- اهداف تحقیق 6

1-4-1- هدف کلی 6

1-4-2- اهداف جزئی 6

1-5- سؤالات تحقیق 7

1-6- فرضیه های تحقیق 7

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی 8

1-7-1- تعاریف مفهومی 8

1-7-2- تعاریف عملیاتی 8

فصل دوم: پیشینه‌ی تحقیق

2-1- مقدمه 11

2-2- پیشینه‌ی نظری 12

2-2-1- بهزیستی ذهنی 12

2-2-2- عملکرد شغلی 24

2-2-3- کیفیت زندگی 39

2-2-4- بهزیستی ذهنی، عملکرد شغلی و کیفیت زندگی 47

2-3- پیشینه‌ی پژوهشی 49

2-3-1- پیشینه‌ی خارجی 49

2-3-2- پیشینه‌ی داخلی 55

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه 59

3-2- روش تحقیق 59

3-3- جامعه آماری 59

3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه 59

3-5- ابزارهای گردآوری داده ها 59

3-5-1- پرسشنامه شادمانی ذهنی PANAS 60

3-5-2- پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) 60

3-5-3- پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی 61

3-6- روش تحلیل داده ها 61

3-7- روش اجرای پژوهش 62

فصل چهارم: تحلیل نتایج

4-1- مقدمه 64

4-2- آمار توصیفی 65

4-3- آمار استنباطی: فرضیه ها 71

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث 86

5-2- نتیجه گیری 87

5-3- محدودیت ها 91

5-4- پیشنهادات 92

5-4-1- پیشنهادات کاربردی

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

rad388_1546862621_20453_3266_1644.zip0.52 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 10,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت