آخرین محصولات
 بررسی عدالت سازمانی و شیوه های حل تعارض (بین فردی )
بررسی عدالت سازمانی و شیوه های حل تعارض (بین فردی )
 بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و
بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و
دانلود پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس وخلاقیّت ....
دانلود پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس وخلاقیّت ....
دانلود پایان نامه بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و..
دانلود پایان نامه بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و..
بررسي رابطه توانمندي روان شناختي وكيفيت زندگي كاري ..
بررسي رابطه توانمندي روان شناختي وكيفيت زندگي كاري ..
دانلود پایان نامه بررسی رابطه آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتیD با سبک‌هاي ابراز هیجان
دانلود پایان نامه بررسی رابطه آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتیD با سبک‌هاي ابراز هیجان
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌های شهر شیراز
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌های شهر شیراز
دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين مديريت دانش و بازاريابي رابطه‌مند با مديريت ارتباط با مشتري در بين كارمندان بانك‌هاي شهرستان سپيدان
دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين مديريت دانش و بازاريابي رابطه‌مند با مديريت ارتباط با مشتري در بين كارمندان بانك‌هاي شهرستان سپيدان
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین ابعادسه گانه شخصیتی عزت نفس،خودکنترلی وخودکارآمدی بامیزان خلاقیت دردبیران (مطالعه موردی: مدارس متوسطه شهرمیناب)
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین ابعادسه گانه شخصیتی عزت نفس،خودکنترلی وخودکارآمدی بامیزان خلاقیت دردبیران (مطالعه موردی: مدارس متوسطه شهرمیناب)
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایی با جهت‌گیری هدف در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایی با جهت‌گیری هدف در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایی با جهت‌گیری هدف در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایی با جهت‌گیری هدف در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: عمومی


عنوان:

بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایی با جهت‌گیری هدف

در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان


فایل بصورت ورد

تعداد صفحات:

111

در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید:

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسئله. 5

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش..... 9

1-4 اهداف 10

1-5 تعاریف نظری و عملیاتی متغیر ها 10

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1 چارچوب نظری 14

2-1-1 جهت گیری هدف 14

2-1-2 کمال گرایی 37

2-1-3 مسئولیت پذیری . 45

2-2 پیشینه پژوهش 52

2-3 جمع بندی 54

2-4 فرضیه های پژوهش 56

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 روش پژوهش 58

3-2 جامعه، نمونه و روش نمونه گیری.. 58

3-3 ابزارهای اندازه گیری 59

3-4 روش اجرای پژوهش . 63

3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 63

3-6 ملاحظات اخلاقی 64

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1 یافته های توصیفی 66

4-2 یافته های استنباطی 67

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 خلاصه پژوهش . 74

5-2 بحث و نتیجه گیری 74

5-3 محدودیت ها و پیشنهادات... 82

منابع

منابع فارسی... 85

منابع لاتین... 90

پیوست‌ها

پرسشنامه ها ................................................................................................................................................94

چکیده لاتین 93فهرست جداول

عنوان جدول صفحه

جدول 4-1 میانگین و انحراف معیار متغیر های پژوهش 66

جدول 4-2 ماتریس همبستگی بین متغیر ها مورد بررسی 67

جدول 4-2: نتایج تحلیل رگرسیون و پیش بینی میزان جهت گيري يادگيري بر اساس مسئولیت پذیری.. 68

جدول 4-3: تحلیل رگرسیون و پیش بینی جهت گيري هدف عملکرد- گرایشی بر اساس مسئولیت پذیری 68

جدول 4-4: تحلیل رگرسیون و پیش بینی جهت گيري هدف عملکرد گریزی بر اساس مسئولیت پذیری 69

جدول 4-5: تحلیل رگرسیون و پیش بینی بلاتکلیفی در جهت گيري هدف بر اساس مسئولیت پذیری.. 69

جدول 4-6: تحلیل رگرسیون و پیش بینی جهت گيري يادگيري بر اساس کمال گرایی.. 70

جدول 4-7: تحلیل رگرسیون و پیش بینی جهت گيري هدف عملکرد گرایشی بر اساس کمال گرایی.. 71

جدول 4-8: تحلیل رگرسیون و پیش بینی جهت گيري هدف عملکرد گریزی بر اساس کمال گرایی.. 71

جدول 4-9: تحلیل رگرسیون و پیش بینی بلاتکلیفی در جهت گيري هدف بر اساس کمال گرایی.. 72

بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایی با جهت‌گیری هدف

در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

به وسیله: مریم سیادتان

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین کمال گرایی و مسئولیت پذیری با جهت گیری هدف در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان انجام شد جهت انجام پژوهش از بین این دانشجویان تعداد 358 نفر بصورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و سپس با استفاده از پرسشنامه های جهت گیری هدف وندي ويل( ١٩٩٧ )، مقياس چند بعدي كمال گرايي(فلت و هویت،1991) و مسئولیت پذیری اجتماعی(عبدل و ابراهیم، 2002) مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از تکمیل پرسشنامه ها، با استفاده از ابزار کامپیوتری SPSS یافته های مورد ارزیابی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون خطی به شیوه همزمان استفاده شد و نتایج حاکی از این بود که مسئولیت پذیری قادر به پیش بینی بخشی از واریانس جهت گیری هدف می باشد، کمال گرایی قادر به پیش بینی بخشی از واریانس جهت گیری هدف می باشد.

کلمات کلیدی: کمال گرایی- مسئولیت پذیری- جهت گیری هدف

فصل اول

کلیات پژوهش1-1 مقدمه:

جهت گيري هدف از متغيرهايي است كه در ارتباط با پيشرفت و موفقیت در زندگی شخصی، تحصیلی و شغلی از اهمیت بسزایی برخوردار است و در این باره نظریات بسیاری مطرح شده است. نظرية جهت گيري هدف يكي از كاربردي ترين ديدگاه هاي انگيزش پيشرفت محسوب مي شود(پينتريچ و شانك، 2002) كه به جاي پرداختن به اينكه فراگير در موقعيت پيشرفت به تلاش در موقعيت هاي پيشرفت را محور "چرايي" چيزی که مي خواهد برسد، ادراك فراگير از" چه" بحث قرار داده اند(اردن و ماهر،1995) هرچند كه جهت گيري هاي هدف بصورت هاي مختلفي مطرح شده اند، اما هستة مفهومي همة الگوها و نظريه ها اين است كه چه قصد و نيتي براي فعاليت و رفتارهاي مرتبط با پيشرفت وجود دارد و مفهوم جهت گيري هدف بر قصد و نيت براي پيشرفت در تكاليف تأكيد دارد(پينتريچ و شانك،2002؛ ايمز ،1992) با مروري بر پيشينة تحقيقات، در ارتباط با انواع جهت گيري هدف، دو نوع جهت گيري هدف، تبحري و عملكردي را شناسايي كرده كه محور بيشترين توجه بوده است. برخي از محققان چارچوب جهت گيري هدف دو بخشي، تبحري و عملكردي، را مورد بازبيني و اصلاح قرار دادند و يك چارچوب سه بخشي را مطرح كردند كه در آن جهت گيري هدف عملكردي به دو بخش گرایش- عملكردي(براي نشان دادن توانايي هاي شخصي) و اجتناب- عملكردي (براي اجتناب از نشان دادن ناتواني ها) تقسيم مي شوند(اليوت و شلدون، 1997؛ آتنويولر و مور،2006). دانش آموزاني كه جهت گيري هدف رويكرد- عملكردي را انتخاب مي نمايند بر عملكردشان در مقايسه با ديگران توجه مي كنند و يادگيري را وسيله اي براي رسيدن به هدفشان تلقي مي كنند و دانش آموزاني كه جهت گيري هدف اجتناب عملكردي را انتخاب مي كنند درصدد كسب قضاوت هاي مثبت از سوي ديگران و همچنين باهوش نشان دادن خود، جهت اجتناب از تنبيه هستند(ريان و پنتريچ، 1997).

پژوهش هاي زيادي وجود دارند كه تأثير جهت گيري هدف را بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بررسي كرده اند. نتايج برخي از پژوهش ها نشان داده اند كه جهت گيري تبحري و رويكرد- عملكردي رابطة مستقيم و مثبتي با پيشرفت تحصيلي دارند(حاجي يخچالي، حقيقي و شكركن،1380؛ اليوت، مك گريگور و گيبل، 1999) و جهت گيري هدف اجتناب- عملكردي به صورت منفي(خادمي و نوشادي، 1385 ؛ اليوت و همكاران،1999) با پيشرفت تحصيلي مرتبط هستند. به همین دلیل بررسی عوامل تأثیرگذار و پیش بینی کننده بر جهت گیری هدف ضروری به نظر می رسد.

از جمله متغیرهای موثر بر جهت گیری هدف می توان به کمال گرایی اشاره نمود. نيوميستر(٢٠٠٤) در تحقيقي كيفي تئوري هدف سه بخشي اليوت و كمال گرايي را در دانشجويان سرآمد دانشگاهي بررسي و حمايت هايي براي اين فرضيه ها فراهم كرده است. در اين تحقيق كمال گرايان خودمدار اظهار داشته اند كه اهداف تبحري و عملكرد گرايشي دارند در حاليكه كمال گرايان جامعه مدار اذعان داشته اند كه اهداف عملكرد گريزي و عملكرد گرايشي دارند. اگر چه وجود کمال گرایی می تواند تا حدی فرد را به جلو براند، اما کمال گرایی بیش از حد و به شکل منفی می تواند زمینه ساز اختلال وسواس شود(هاشمیان و لطیفی،1388). از طرف دیگر مقوله مسئولیت پذیری نیز ارتباط نزدیکی با جهت گیری هدف می تواند داشته باشد.

مسئولیت پذیری یک الزام و تعهد درونی از سوی فرد برای انجام مطلوب همه فعالیت هایی که بر عهده اش گذاشته شده است، می باشد و از درون فرد سرچشمه می گیرد. فردی که مسئولتی کاری را بر عهده می گیرد قبول می کند یک سری فعالیت ها و کارها را انجام دهد و یا بر انجام این کارها توسط دیگران نظارت داشته باشد. به عبارت دیگر مسئولیت پذیری تعهدی است که انسان در قبال امری می پذیرد و کسی که کاری به او واگذار شده پیامد آن به عهده اوست( آکراتو،2004؛ به نقل ازجوکار،1384). بنابر این فرد در مقابل این تعهد، ملزم می شود که اهداف مناسبی را برگزیند تا بتواند به شایستگی از عهده فعالیت ها و اموراتی که به عهده اش واگذار شده است، بر آید.

با توجه به مطالبی که در فوق به آن ها اشاره شد، شایسته است پژوهشی انجام گیرد تا رابطه بین کمال گرایی و مسئولیت پذیری با جهت گیری هدف را روشن تر نماید.


1-2 بیان مسئله:

رفتار ما عموماً با میل رسیدن به هدفی ویژه برانگیخته می شود، در واقع هر رفتاری سلسله ای از فعالیت هاست و برای پیش بینی رفتار افراد انگیزه ها یا نیاز های آنان باید شناسایی گردد. لاک و لاتهام به نقل از ریو(1381) به چهار دلیل اصلی تعیین کردن هدف، را اساسی تلقی می کند، 1. هدف ها، توجه فرد را به سمت تکلیف در دست انجام، هدایت می کنند، 2. هدف ها تلاش را به خدمت می گیرند، 3. هدف ها، استقامت و پشتکار را بیشتر می کنند، زیرا تلاش تا دستیابی به هدف ادامه می یابد، 4. هدف ها، مشوقی برای گسترش استراتژی های تازه اند. به عبارت دیگر، هدف ها ایجاد تدبیر جدید برای بهبود عملکرد را تشویق می کنند. از طرفی نوع هدفی که ما انتخاب می کنیم، مقدار انگیزش ما را برای رسیدن به آن هدف تعیین می کند. ایمز(1992) جهت گیری هدف را بیانگر الگوی منسجمی از باور های فرد می داند که سبب می شود تا فرد به شیوه های مختلف به موقعیت ها گرایش پیدا کند، در آن زمینه به فعالیت بپردازد و نهایتا پاسخی را ارائه دهد. این جهت گیری در موقعیت تحصیلی، مبین انگیزه فرد از تحصیل است و به همین دلیل تمایلات، کنش ها و پاسخ های او را در موقعیت های یادگیری تحت تأثیر قرار می دهد. جهت گیری هدف را نباید با اهداف ویژه ای که در موقعیت های آموزشی برای فعالیت ها در نظر می گیرند، یکی دانست. این گونه اهداف صرفا محرک فرد، برای یادگیری یک تکلیف ویژه در شرایط ویژه هستند. از دیگر سوی بر خلاف اهداف آموزشی که مبنای تشابهات فردی، است جهت گیری هدف مبنای تفاوت های فردی در موقعیت های تحصیلی است و بر اساس آن ها می توان میزان موفقیت فرد را در این گونه موقعیت ها، پیش بینی کرد( دویک و لی گت 1988؛ پنتریچ و شانگ به نقل از والترز و یو، 1997؛ ایمز 1992، دویک 1973). در سالهای اخیر الیوت و مک گریگور(2001) با بررسی چارچوب جهت گیری هدفی سه بخشی، دیدگاه جدیدی را ارئه کردند که در آن بازبینی بیشتری در دیدگاه دو بخشی صورت گرفته است. در این رویکرد یک آمیختگی کامل در تمایز بین رویکرد و اجتناب پیشنهاد کرده اند و جهت گیری تبحری را به دو بخش رویکرد-تبحری و اجتناب-تبحری تقسیم کرده اند. این الگوی جدید از ترکیب نظریه شناختی-اجتماعی هدف و نظریه انگیزش پیشرفت بر اساس یک الگوی چهار وجهی، چهار نوع جهت گیری هدفی را پیشنهاد می دهد.

الگوی جهت گیری هدف شامل جهت گیری هدف یادگیری، جهت گیری هدف عملکرد و جهت گیری هدف پرهیز از شکست می باشد. مطابق با این الگو در جهت گیری هدف تسلط یا یادگیری، دانشجویان در صدد افزایش تسلط بر موضوعات جدیدند و بر فهم موضوعات تأکید دارند. آن ها حتی زمانی که عملکردشان ضعیف است نیز می خواهند یاد بگیرند و بنابراین در کارهای دشوار پشتکار دارند و به استراتژی های خود تنظیمی یادگیری گرایش دارند. آن ها همچنین به دنبال وظایف چالشی هستند. هدف اولیه این گونه دانشجویان کسب دانش و مهارت هایشان است و خطاها به عنوان بخشی از فرایند یادگیری جهت کوشش بیشتر در نظر گرفته می شود و از سویی بیشتر به موضوعاتی گرایش دارند که ذاتاً برای آن ها رضایت بخش است( دویک و لی گت، 1988)، همچنین آن ها بیان مثبتی از خود دارند(داینر و دویک، 1978). این گونه افراد مسئولیت پذیرند و چنان چه در انجام کاری شکست بخورند، مسئولیت خودشان را انکار نمی کنند( سیفرت، 1996) و احساس رضایت از تحصیل بیشتری دارند( جاکاسینی و نیکولز 1984). از طرفی علاقه درونی به فعالیت های یادگیری داشته و به همین دلیل وقت بیشتری برای یادگیری صرف می کنند(باتلر 1987). در جهت گیری هدف عملکردی دانشجویان تلاش می کنند تا توانایی هایشان را با دیگران مقایسه کنند و بر این نکته تأکید دارند که دیگران درباره آن چگونه داوری می کنند. آن ها تلاش می کنند که خود را باهوش جلوه دهند و نه بی کفایت و نالایق. همچنین آن ها بوسیله اجتناب و گریز از موقعیت و شرایط چالش برانگیز مانع از آشکار شدن بی کفایتی فکری و عقلانی خود می شوند و در اینجا موضوع کمال گرایی به میان می آید.

Pintrich, P.R & Schunk

Ames

Elliot & Scheldon

Etnoilers and Moor

- necessity& internal commitment

- Akratoo

Aimes

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

rad393_1546864732_20458_3266_1502.zip2.74 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 10,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت