آخرین محصولات
 بررسی عدالت سازمانی و شیوه های حل تعارض (بین فردی )
بررسی عدالت سازمانی و شیوه های حل تعارض (بین فردی )
 بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و
بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و
دانلود پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس وخلاقیّت ....
دانلود پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس وخلاقیّت ....
دانلود پایان نامه بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و..
دانلود پایان نامه بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و..
بررسي رابطه توانمندي روان شناختي وكيفيت زندگي كاري ..
بررسي رابطه توانمندي روان شناختي وكيفيت زندگي كاري ..
دانلود پایان نامه بررسی رابطه آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتیD با سبک‌هاي ابراز هیجان
دانلود پایان نامه بررسی رابطه آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتیD با سبک‌هاي ابراز هیجان
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌های شهر شیراز
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌های شهر شیراز
دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين مديريت دانش و بازاريابي رابطه‌مند با مديريت ارتباط با مشتري در بين كارمندان بانك‌هاي شهرستان سپيدان
دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين مديريت دانش و بازاريابي رابطه‌مند با مديريت ارتباط با مشتري در بين كارمندان بانك‌هاي شهرستان سپيدان
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین ابعادسه گانه شخصیتی عزت نفس،خودکنترلی وخودکارآمدی بامیزان خلاقیت دردبیران (مطالعه موردی: مدارس متوسطه شهرمیناب)
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین ابعادسه گانه شخصیتی عزت نفس،خودکنترلی وخودکارآمدی بامیزان خلاقیت دردبیران (مطالعه موردی: مدارس متوسطه شهرمیناب)
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایی با جهت‌گیری هدف در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایی با جهت‌گیری هدف در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
دانلود پایان نامه بررسی رابطه آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتیD با سبک‌هاي ابراز هیجان
دانلود پایان نامه بررسی رابطه آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتیD با سبک‌هاي ابراز هیجان

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامي‌

واحد علوم و تحقيقات ایلام


پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته روان‌شناسي (M.A)

گرايش: عمومي


عنوان:

بررسی رابطه آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتیD با سبک‌هاي ابراز هیجان


فایل بصورت ورد

تعداد صفحات:

125

در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید:

فهرست مطالب

عنوان صفحه


چكيده........................................................................................................................................ 1


فصل اول: كليات

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 8

1-4- اهداف تحقیق.. 9

1-4-1- هدف اصلی.. 9

1-4-2- اهداف فرعی.. 9

1-5- سؤالات تحقیق.. 9

1-5-1- سؤال اصلی.. 9

1-5-2- سؤالات فرعی.. 9

1-6-فرضیات تحقیق.. 10

1-6-1-فرضیه اصلی.. 10

1-6-2- فرضیه‌هاي فرعی.. 10

1-7- تعریف عملیاتی و مفهومي‌متغیرها 10


فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 13

2-2- آلکسی تایمیا 14

2-2-1- تعریف لغوی آلکسی تایمیا 14

2-2-2 -تعریف اصطلاحی آلکسی تایمیا 14

2-2-3- ویژگی‌هاي آلکسی تایمیا 15

2-2-4- ساختار و انواع آلکسی تایمیا 16

2-3- ابراز گری هیجان. 22

2-3-1- تفاوت‌هاي فردی در ابراز گری هيجانی.. 23

2-3-2- تفاوتهای جنسی در ابرازگری هيجانی.. 27

2-3-3- دو سوگرايي در ابراز هيجان. 28

2-3-4- بازداری در ابراز هیجان. 28

2-3-5- کنترل هيجانی.. 31

2-3-5-1-کنترل خوش خيم. 32

2-3-5-2- کنترل پرخاشگری.. 33

2-3-5-3- نشخوار. 33

2-3-6- دوسوگرايي در ابراز هيجان و سلامت روانی.. 35

2-3-7-دوسوگرايي در ابراز هيجان و سلامت جسمانی.. 37

2-3-8- تعریف هیجان. 38

2-3-9- مفاهیم و دیدگاه‌هاي هیجان. 40

2-3-10- ابعاد و مولفه‌هاي هیجان. 43

2-3-11- اجزای هیجان. 46

2-3-12- نظم هيجانی.. 47

2-3-13- هوش هيجانی.. 48

2-3-14- نظریه‌هاي ابراز هیجان. 48

2-4- شخصیت و تیپ شخصیتی.. 52

2-4-1- تعریف تيپ شخصيتي D.. 55

2-4-2 - تعریف تیپ شخصیت B.. 56

2-4-3- تعریف تيپ شخصیت A.. 56

2-4-4- تعریف تيپ شخصیت C.. 57

2-4-5 - نظریه‌هاي شخصیت... 57

2-4-5-1- نظریه روانکاوی.. 57

2-4-5-2- نظریّه‌هاي شناختی.. 58

2-4-5-3- نظریه‌هاي تیپ شناختی شخصیت... 59

2-4-5-4- نظریه یونگ... 60

2-4-5-5- نظریه صفات شخصیتی.. 60

2-4-5-5-1- نظریه گوردون آلپورت... 61

2-4-5-5-2- نظریه ۱۶ عامل شخصیت ریموند کتل.. 61

2-4-5-5-3- سه بعد شخصیت آیزنک... 62

2-4-5-5-4- نظریه پنج عامل شخصيت... 62

2-4-5-6- رويکردهای موجود در باب شخصيت... 63

2-5- ارتباط آلکسی تایمیا و ابرازگری هیجان. 64

2-6 - سبک‌هاي ابراز هيجان و خصوصيات شخصيتی.. 65

2-7- یافته‌هاي توصیفی مربوط به متغیر‌هاي تحقیق.. 66

2-8- مطالعات انجام شده مرتبط با پژوهش... 66

2-8-1- مطالعات انجام شده خارج کشور. 66

2-8-2- پژوهش‌هاي انجام شده در داخل کشور. 70


فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1- روش تحقیق.. 73

3-2- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری.. 73

3-3- روش گردآوری اطلاعات... 73

3-4- ابزار گرد آوری اطلاعات... 74

3-5- تجزیه و تحلیل داده ها 76


فصل چهارم. : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه 78

4-3- یافته‌هاي مربوط به فرضیه‌هاي تحقیق.. 82


فصل پنجم. : بحث و نتیجه گیری

5-2- محدودیت‌هاي تحقیق.. 96

5-3- پیشنهادات 96

5-3-1 پیشنهادهای کاربردی.. 96

5-3-2- پیشنهادهای پژوهشی.. 97

منابع و مـآخذ 98

چكيده انگليسي 110
فهرست جدول‌ها

عنوان صفحه


جدول4-1 فراوانی و درصد نمونه مورد پژوهش بر حسب جنس... 78

جدول4-2 فراوانی و درصد نمونه مورد پژوهش بر حسب وضعیت تاهل.. 79

جدول4-3 فراوانی و درصد نمونه پژوهش بر حسب رشته تحصیلی.. 79

جدول4-4 فراوانی و درصد نمونه مورد پژوهش بر حسب شهر محل سکونت... 80

جدول4-5 فراوانی و درصد نمونه مورد پژوهش بر حسب ترتیب تولد. 81

جدول4-6 گروه نمونه مورد پژوهش بر حسب سن.. 81

جدول4-7 ماتریس همبستگی متغیر‌های آلکسی تایمیا ، تیپ شخصیتی D با سبک‌هاي ابراز هیجان. 82

جدول4-8 ماتریس همبستگی متغیر‌های تیپ شخصیتی D با سبک‌هاي ابراز هیجانی.. 83

جدول4-9 ماتریس همبستگی متغیر‌های الکسی تایمیا با سبک‌هاي ابراز هیجان. 83

جدول4-10 ماتریس همبستگی متغیر‌های آلکسی تایمیا با کنترل گری در ابراز هیجان. 84

جدول4-11 ماتریس همبستگی متغیر‌های آلکسی تایمیا با دو سو گرایی در ابراز هیجان. 84

جدول4-12 ماتریس همبستگی متغیر‌های تیپ شخصیت D با دو سو گرایی در ابراز هیجان. 85

جدول4-13 مقایسه میانگین نمره الکسی تایمیا در دانشجویان زن و مرد. 85

جدول 4-14 آزمون تی برای مقایسه میانگین نمرات الکسی تایمیا در بین دانشجویان زن و مرد. 86

جدول4-15 مقایسه میانگین نمره تیپ شخصیتی D در بین دانشجویان زن و مرد. 86

جدول 4-16 آزمون تی برای مقایسه میانگین نمرات تیپ شخصیتی D در بین دانشجویان زن و مرد. 86

جدول4-17 مقایسه میانگین نمره زیر مولفه های سبک‌هاي ابراز هیجان در بین دانشجویان زن و مرد. 87

جدول 4-18 آزمون تی برای مقایسه میانگین نمرات زیر مولفه های سبک‌هاي ابراز هیجان در بین دانشجویان زن و مرد 87


فهرست نمودارها

عنوان صفحه


نمودار ٢-١-روابط فرض شده بين يك الگوي هيچان-توليد (سطح حالت تحليل و سه بعد پرسشنامه ابراز گري بر كلي (سطح صفت تحليل ) 24

نمودار ٢-٢ روابط بین سه بعد ابرازگری هیجانی.. 26


چکیده

ابراز هیجان پل اتصال میان تجارب درونی و دنیای بیرونی است و نقش کلیدی در سلامت روان دارد. بنابراین با توجه به اهمیت و تأثیر قابل‌توجه ابراز هیجان در سلامت، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتی D با سبک‌هاي ابراز هیجان (ابرازگري هيجاني، كنترل هيجاني و دوسوگرايي در ابرازگري هيجاني) انجام گردید. نمونه های مورد بررسی در این پژوهش از میان دانشجویان دانشگاه آزاد ایلام در سال تحصیلی 1393-1392 انتخاب گردید که شامل 182 نفر (91 مرد و 91 زن) بودند و پرسشنامه آلکسی تایمیا تورنتو (TAS)، پرسشنامه تيپ شخصيتي D، پرسشنامه ابرازگري هيجاني (EEQ)، پرسشنامه كنترل هيجان (ECQ)، پرسشنامه دوسوگرايي در ابرازگري هيجاني (AEQ) جهت ارزیابی نمونه های انتخاب شده استفاده گردید. داده‌ها از طريق آمار توصيفي (فراواني، شاخص هاي مركزي و محاسبة ضريب همبستگي) و آمار استنباطي (از همبستگي پيرسون، آزمون t) تجزيه و تحليل شد. نتایج حاکی از این بود که بین آلکسی تایمیا و بازداری هیجانی و ابراز هیجان مثبت رابطه مثبت معنی دار و بین آلکسی تایمیا و کنترل پرخاشگری و کنترل خوش خیم رابطه منفی معنی داری وجود دارد. بین تیپ شخصیت D و نشخوار یا مرور ذهنی و ابراز هیجان مثبت و دو سو گرایی در ابراز استحقاق رابطه مثبت معنی داری و بین تیپ شخصیت D و کنترل خوش خیم رابطه منفی معنی دار مشاهده شد؛ بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده تیپ شخصیتی D و الکسی تایمیا با سبکهای ابراز هیجان در ارتباط هستند و آگاهی به این ارتباطات در نحوه درمان این افراد میتواند مفید باشد.


واژه های کلیدی: آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتی D، سبک‌هاي ابراز هیجان
فصل اول

كليات1-1- مقدمه

مشکلات هیجانی و میان فردی در سر تاسر جهان در صدر لیست بیماری‌هاي روانی قرار دارد، به طوری که بیشتر از 46 میلیون نفر در آمریکا تنها از اختلالات هیجانی و خلقی رنج مي‌برند (کسلر و همکاران، 1994؛ به نقل از وکیلی عباسعلیلو، 1393). تأثیر بسیار زیاد این مشکلات بر روند زندگی افراد و جامعه (ازجمله؛ هزینه‌هاي بهداشتی و درمانی، از دست دادن شغل، مشکلات بین فردی و...)، موجب شده است تا تعداد قابل‌توجهی از تحقیقات معطوف به این موضوع شود. نتایج تحقیقات انجام شده شامل معرفی الگوی‌هاي شناختی، شخصیتی، روابط خانوادگی و...، برای درک و فهم علل مشکلات ذکر شده مي‌باشد. عواطف و هیجان‌ها بخش مهم و اساسي زندگي انسان را تشكيل مي دهند به گونه اي كه تصور زندگي بدون آن دشوار است. ويژگي‌ها و تغييرات عواطف، چگونگي ارتباط عاطفي و درك و تفسير عواطف ديگران نقشي مهم در رشد و سازماندهی شخصيت، تحول اخلاقي و روابط اجتماعي، شكل گيري هويت و مفهوم خود دارد (لطف آبادي، 1379). هيجان احساسي ذهني است كه بر افكار و رفتار و جسم تأثير مي گذارد و از آنها تأثير مي پذيرد (مسكن و همکاران، 2000). ابراز هيجان نيز تأثير زيادي بر روابط بين فردي دارد (كندي مور و واتسون، 2001). بطور کلی هیجان به دو شیوه قابل مطالعه است. 1. بررسی تأثیر محتواي هیجانی اطلاعات دریافت شده و 2. بررسی تأثیر حالت هیجانی فرد در هنگام یاد سپاري. ابرازگري هیجانی به عنوان یک مولفه اصلی هیجان‌ها به نمایش بیرونی هیجان بدون توجه به ارزش (مثبت یا منفی) یا روش (چهره اي، کلامي‌یا حالت بدنی) اطلاق مي‌شود (لویس، 2000). بر همین اساس، برخی از افراد هیجان‌هاي خود را آزادانه و بدون نگرانی از پیامدهاي آن ابراز مي‌کنند. این افراد داراي شیوه ابراز هیجان، از نوع ابرازگري هیجانی هستند (ایمونز و کلبی، 1995). برخی دیگر گرایش به بازداري در ابراز پاسخ هاي هیجانی خود دارند. این افراد داراي شیوه ابراز هیجان از نوع بازداري هیجانی هستند (کینگ و ایمونز، 1990). در بررسی علل و عوامل تأثیر گذار بر سبک ابراز هیجان، تیپ های شخصیتی از جمله متغیرهای مطرح در این زمینه بوده است که از میان تیپهای شخصیتی مختلف تیپ شخصیتی D اخیرا مورد توجه محققین قرار گرفته است (ليم و همكاران، 2011).

تيپ شخصيتي D دارای دو مؤلفه ی عاطفه منفي و بازداري اجتماعي مي باشد. عاطفه منفي با تمايل به بيان هيجانات منفي مشخص مي شود. افراد داراي عاطفه منفي بالا، بيشتر تمايل به تجارب عاطفه منفي در همه اوقات، صرف نظر از موقعيت دارند (دنولت، 1998). عاطفه منفي ممكن است هم به عنوان يك متغير مداخله گر و هم به عنوان يك عامل خطر واقعي عمل كند (دنولت و همکاران، 2000).

بازداري اجتماعي با تمايل پايدار به بازداري تجربيات هيجاني و رفتاري در تعاملات اجتماعي مشخص مي شود. افراد داراي بازداري اجتماعي بالا بيشتر تمايل دارند كه از طريق كنترل بيش از حد خود بيانگري (عدم ابراز و تصريح عقايد وخصوصيات خود) از واكنش هاي منفي ديگران جلوگيري كنند (ايمونسا و همکاران، 2007) و همین رویکرد موجب ایجاد آشفتگیهای پایدار در این افراد میشود؛ بنابراین در این مبحث به بررسی ارتباطات بین الکسی تایمیا با سبکهای ابراز هیجان و تیپ شخصیتی D پرداخته شده است.


1-2- بیان مسئله

مهارت در ابراز هیجان مقابله با چالش‌هاي زندگی را آسان تر مي‌کند و منجر به افزایش سلامت روانی در اینگونه افراد میشود (کینگ و امونز، 1990). افرادی که از نظر هیجانی توانمند هستند، در موقعیت‌هاي مختلف احساس‌هاي خود را تشخیص مي‌دهند، مفاهیم ضمنی آن را درک مي‌کنند و به گونه موثری حالت‌هاي هیجانی خود را برای دیگران بیان مي‌کنند. این افراد در مقایسه با افرادی که توانایی درک و بیان حالت‌هاي هیجانی خود را ندارند، در کنار آمدن با تجربه‌هاي منفی از موفقیت بیشتری برخوردارند و سازگاری مناسب تری را در ارتباط با محیط و دیگران نشان مي‌دهند (گلمن،1995).

1 . Kesller

. Mesken

. Kenndey-Moore

. Watson

. Lewis

. emotional expressiveness

. Calbey

King

. Distressed personality

. Lim

. Denollet

. Emonsa

. Goleman

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

rad386_1546867932_20462_3266_1261.zip0.41 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت