آخرین محصولات
 بررسی عدالت سازمانی و شیوه های حل تعارض (بین فردی )
بررسی عدالت سازمانی و شیوه های حل تعارض (بین فردی )
 بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و
بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و
دانلود پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس وخلاقیّت ....
دانلود پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس وخلاقیّت ....
دانلود پایان نامه بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و..
دانلود پایان نامه بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و..
بررسي رابطه توانمندي روان شناختي وكيفيت زندگي كاري ..
بررسي رابطه توانمندي روان شناختي وكيفيت زندگي كاري ..
دانلود پایان نامه بررسی رابطه آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتیD با سبک‌هاي ابراز هیجان
دانلود پایان نامه بررسی رابطه آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتیD با سبک‌هاي ابراز هیجان
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌های شهر شیراز
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌های شهر شیراز
دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين مديريت دانش و بازاريابي رابطه‌مند با مديريت ارتباط با مشتري در بين كارمندان بانك‌هاي شهرستان سپيدان
دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين مديريت دانش و بازاريابي رابطه‌مند با مديريت ارتباط با مشتري در بين كارمندان بانك‌هاي شهرستان سپيدان
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین ابعادسه گانه شخصیتی عزت نفس،خودکنترلی وخودکارآمدی بامیزان خلاقیت دردبیران (مطالعه موردی: مدارس متوسطه شهرمیناب)
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین ابعادسه گانه شخصیتی عزت نفس،خودکنترلی وخودکارآمدی بامیزان خلاقیت دردبیران (مطالعه موردی: مدارس متوسطه شهرمیناب)
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایی با جهت‌گیری هدف در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایی با جهت‌گیری هدف در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
بررسي رابطه توانمندي روان شناختي وكيفيت زندگي كاري ..
بررسي رابطه توانمندي روان شناختي وكيفيت زندگي كاري ..

دانلود پایان نامه

با موضوع


دانلود پایان نامه بررسي رابطه توانمندي روان شناختي وكيفيت زندگي كاري با رضايت شغلي اساتيد دانشگاه ازاد اسلامي واحد بندرعباس

فایل بصورت ورد

تعداد صفحات:

142

در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید:


موضوع:

بررسي رابطه توانمندي روان شناختي وكيفيت زندگي كاري با رضايت شغلي اساتيد دانشگاه ازاد اسلامي واحد بندرعباس


قسمتی از

عنوان صفحه

چكيده ......................................................................................................................................................................................................................................... 1


فصل اول: كليات تحقيق

1-1 مقدمه .............................................................................................................................................................................................................................. 3

1-2 بيان مسئله ................................................................................................................................................................................................................... 4

1-3 اهميت و ضرورت انجام تحقيق ............................................................................................................................................................... 6

1-4 اهداف تحقيق ...................................................................................................................................................................................................................... 8

1-4-1 هدف كلي .................................................................................................................................................................................................................... 8

1-4-2 اهداف جزئي .............................................................................................................................................................................................................. 8

1-5 سوالات تحقيق.......................................................................................................................................................................................................................... 8

1-6 فرضيه هاي تحقيق............................................................................................................................................................................................................... 9

1-7 تعاريف متغيرها......................................................................................................................................................................................................................... 9

1-7-1تعاريف مفهومي......................................................................................................................................................................................................... 9

1-7-2 تعاريف عملياتي .................................................................................................................................................................................................... 10

فصل دوم :ادبيات تحقيق

2-1 مباني نظري تحقيق ............................................................................................................................................................................................... 12

2-1-1توانمندسازي .................................................................................................................................................................................................................. 12

2-1-2 تعريف توانمند سازي ..................................................................................................................................................................................... 12

2-1-3 مفاهيم توانمند سازي............................................................................................................................................................................................. 15

2-1-4 توانمندسازي به مثابه يك عنصر ارتباطي .................................................................................................................................... 17

2-1-5 توانمند سازي به مثابه يك مفهوم انگيزشي ............................................................................................................................... 18

2-1-6 توانمندسازي وقدرت ..................................................................................................................................................................................... 20

2-1-7 توانمند سازي وغني سازي شغل ........................................................................................................................................................ 20

2-1-8 توانمند سازي ومشاركت كاركنان .................................................................................................................................................... 21

2-1-9 توانمند سازي وتفويض اختيار ............................................................................................................................................. ................. 22

2-1-10 رويكردهاي توانمندسازي ...................................................................................................................................................................... 24

2-1-11رويكرد مكانيكي ................................................................................................................................................................................................. 24

2-1-12 رويكردارگانيكي ............................................................................................................................................................................................. 26

2-1-13 ابعاد توانمند سازي روان شناختي .................................................................................................................................................. 28

2-1-14 احساس شايستگي ........................................................................................................................................................................................ 29

2-1-15 احساس خودمختاري .............................................................................................................................................................................. 30

2-1-16 احساس موثر بودن .................................................................................................................................................................................... 31

2-1-17 احساس معني دار بودن .................................................................................................................................................................. 32

2-1-18 احساس اعتماد .......................................................................................................................................................................................... 34

2-1-19 مدل هاي توانمند سازي ............................................................................................................................................................... 35

2-1-20 مدل توماس وولتهوس .................................................................................................................................................................... 36

2-1-21مدل اسپريتزر.................................................................................................................................................................................................. 36

2 -1-22 مدل توانمند سازي ياهيا ملهم ................................................................................................................................................... 38

2-1-23 رضايت شغلي ............................................................................................................................................................................................... 39

2-1-24تعاريف رضايت شغلي .......................................................................................................................................................................... 40

2-1-25 نظريه هاي رضايت شغلي .................................................................................................................................................................. 41

2-1-26 نظريات بروفي ................................................................................................................................................................................................. 41

2-1-27نظريه هاي پارسون ...................................................................................................................................................................................... 41

2-21-28نظريه هاي كورمن ...................................................................................................................................................................................... 42

2-1-29عوامل موثر بر رضايت شغلي ........................................................................................................................................................ 45

2-1-30 پيامدهاي رضايت شغلي وعدم رضايت شغلي .......................................................................................................... 50

2-1-31رضايت شغلي وعملكرد .................................................................................................................................................................... 52

2-1-32 ميزان حرفه اي بودن ورضايت شغلي .............................................................................................................................. 53

2-1-33 تحصيلات ورضايت شغلي ........................................................................................................................................................... 53

2-1-34مدل هاي رضايت شغلي .................................................................................................................................................................. 53

2-1-35 نتايج رضايت شغلي ................................................................................................................................................................................ . 55

2-1-36 رضايت شغلي وعملكرد ........................................................................................................................................................................ 55

2-1-37رضايت شغلي وترك خدمت .......................................................................................................................................................... 57

2-1-38 رضايت شغلي وغيبت ........................................................................................................................................................................... 57

2-1-39 مفهوم وتعاريف كيفيت زندگي كاري .................................................................................................................................. 58

2-1-40 تاريخچه كيفيت زندگي كاري ................................................................................................................................................ 61

2-1-41 رويكردهاي كيفيت زندگي كاري .................................................................................................................................. 62

2-1-42 اهداف كيفيت زندگي كاري ................................................................................................................................... . ........ 65

2-1-43نسل هاي سه گانه برنامه هاي كيفيت زندگي كاري ................................................................................... 69

2-1-44تعابير نوين كيفيت زندگي كاري ........................................................................................................................................ 71

2-1-45 مديريت كيفيت فراگير ............................................................................................................................................................... 71

2 -1-46توانمند سازي كاركنان ................................................................................................................................................................ 71

2-1-47مهندسي مجدد (باز مهندسي )سازمان ........................................................................................................................... 72

2-1-48شاخص هاي كيفيت زندگي كاري .................................................................................................................................... 73

2-1-49مولفه هاي كيفيت زندگي كاري والتون ......................................................................................................................... 74

2-1-50 پرداخت منصفانه وكافي .............................................................................................................................................................. 74

2-1-51 محيط كار ايمن وبهداشتي ........................................................................................................................................................ 75

2-1-52تامين فرصت رشد وامنيت مداوم ......................................................................................................................................... 76

2-1-53 وابستگي اجتماعي زندگي كاري .......................................................................................................................................... 76

2-1-54فضاي كلي زندگي................................................................................................................................................................................... 77

2-1-55 يكپارچگي وانسجام اجتماعي درسازمان .............................................................................................................................. 77

2-1-56 قانون گرايي در سازمان ............................................................................................................................................................................... 78

2-1-57توسعه قابليت هاي انساني ....................................................................................................................................................................... 78

2-1-58راهبردهاي بهبود كيفيت زندگي كاري ........................................................................................................................................ 79

2-1-59 انساني تر كردن كار ........................................................................................................................................................................................ 79

2-1-60 طراحي شغل .......................................................................................................................................................................................................... 79

2-2 مطالعات انجام شده.................................................................................................................................... 82

2-2-1 مطالعات انجام شده در خارج از کشور....................................................................................................................................... 82

2-2-2 مطالعات انجام شده در داخل کشور .............................................................................................................................................. 84

فصل سوم :روش شناسي تحقيق

3-1 روش تحقيق .............................................................................................................................................................................................. 87

3-2 جامعه آماري ،نمونه آماري وروش نمونه گيري ........................................................................................................................ 87

3-3 روش وابزار جمع آوري اطلاعات ........................................................................................................................................................... 87

3-4 روايي ....................................................................................................................................................................................................................................... 88

3-5 پايايي ...................................................................................................................................................................................................................................... 88

3-6روشهاي تجزي وتحليل اطلاعات ............................................................................................................................................................ 88

فصل چهارم :تجزيه وتحليل داده ها

4-1 توصيف داده هاي پژوهشي......................................................................................................................................................................... 90

4-1-1 توصيف نمونه تحقيق برحسب جنسيت................................................................................................................................ 90

4-1-2 توصيق نمونه تحقيق بر حسب مقطع تحصيلي .............................................................................................................. 91

4-1-3 توصيف نمونه تحقيق برحسب وضعيت تاهل .................................................................................................................... 92

4-1-4 توصيف نمونه تحقيق برحسب شغل ............................................................................................................................................. 93

4-2-آزمون فرضيه ها ............................................................................................................................................................................................................ 94

4-2-1 آزمون فرضيه 1 .................................................................................................................................................................................. 94

4-2-2 آزمون فرضيه 2 .................................................................................................................................................................................... 97

4-2-3 آزمون فرضيه 3 .................................................................................................................................................................................... 101

4-2-4 آزمون فرضيه 4....................................................................................................................................................................................... 104

فصل پنجم :نتيجه گيري وپيشنهادات

5-1 نتيجه گيري ............................................................................................................................................................................................................ 110

5-2 پيشنهادات .............................................................................................................................................................................................................. 112

5-2-1پيشنهادات اجرايي............................................................................................................................................................................. 112

5-2-2 پيشنهادات پژوهشي ................................................................................................................................................................ 112

5-2-3 محدويت هاي تحقيق ............................................................................................................................................................... 113

منابع وماخذ................................................................................................................................................................................................. 114

پيوست ها ..................................................................................................................................................................................................... 119

چکیده لاتین ............................................................................................................ 128فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول جدول اقتضايي مدل هرزبرگ....................................................................................................................................................................... 52

جدول شماره 2-1 ....................................................................................................................................................................................................................... 66

جدول 2-2 رويكردهاي بهبود كيفيت زندگي كاري ............................................................................................................................... 67

جدول 2-1-43 نسل هاي سه گانه برنامه هاي كيفيت زندگي كاري .................................................................................. 69

جدول 2-4 شاخص هاي كيفيت زندگي كاري ............................................................................................................................................ 73

جدول 4-1 توزيع فراواني ودرصد نمونه تحقيق برحسب جنسيت .......................................................................................... 90

جدول 4-2توزيع فراواني ودرصد نمونه تحقيق برحسب مقطع تحصيلي .................................................................................... 91

جدول 4-3توزيع فراواني ودرصد نمونه تحقيق برحسب وضعيت تاهل ................................................................................. 92

جدول4-4 توزيع ودرصد نمونه تحقيق برحسب شغل ............................................................................................................................. 93

جدول 5-4 خلاصه مدل .................................................................................................................................................................................................... 94

جدول 4-6 نتايج تحليل واريانس ....................................................................................................................................................................................... 95

جدول 4-7 ضرايب معادله رگرسيوني همزمان ........................................................................................................................ ......... 96

جدول 4-8 خلاصه مدل ................................................................................................................................................................................................................. 97

جدول 4-9 نتايج تحليل واريانس ........................................................................................................................................................................................ 98

جدول4-10 ضرايب معادله رگرسيوني همزمان .................................................................................................................................................. 99

جدول 4-11 خلاصه مدل ......................................................................................................................................................................................................... 101

جدول 2-12 نتايج تحليل واريانس ................................................................................................................................................................................. 102

جدول 4-13 ضرايب معادله رگرسيوني همزمان .....................................................................................................................................................103

جدول 4-14 خلاصه مدل .......................................................................................................................................................................................................... 104

جدول4-15 نتايج تحليل واريانس....................................................................................................................................................................................... 105

جدول 4-16 ضرايب معادله رگرسيوني همزمان ............................................................................................................................................ 106


فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 4-1 توزيع فراواني ودرصد نمونه تحقيق برحسب جنسيت ................................................................ 90

نمودار4-2توزيع فراواني ودرصد نمونه تحقيق برحسب مقطع تحصيلي ......................................................... 91

نمودار4-3توزيع فراواني ودرصد نمونه تحقيق برحسب وضعيت تاهل ........................................................ 92

نمودار 4-4 توزيع ودرصد نمونه تحقيق برحسب شغل ................................................................................................ 93فهرست اشکال

عنوان صفحه

شكل 2-1 توانمند سازي به منزله ادارك خود ............................................................................................................................................ 15

شكل 2-1-21 مدل توانمند سازي توماس وولتهوس ....................................................................................................................... 36

شكل 2-3 مدل توانمندسازي اسپريتزر .............................................................................................................................................................. 37

شكل 2-4 مدل توانمند سازي ياهيا ملهم ......................................................................................................................................................... 38

شكل 2-5 مدل تطبيقي رضاي شغلي........................................................ .............................................................................................. 54

شكل 2-6 ارتباط بين عملكرد ورضايت شغلي............................................................................................................................................. 57
[1]چکیده:

این تحقیق با هدف بررسي رابطه توانمندي روان شناختي وكيفيت زندگي كاري با رضايت شغلي اساتيد دانشگ

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

rad395_1620761227_48372_3266_1356.zip0.32 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت